ตำแหน่งและรางวัลทางวิชาการ

- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2531
- ศาสตราจารย์ระดับ 11 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2536
- ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ (อาจารย์ผู้มีเกียรติ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540
- ศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (27 มิถุนายน พ.ศ. 2547)
- รางวัล “ปากกาขนนกทองคำ” สำหรับหนังสือที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 15 สาขาวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงหาคม พ.ศ. 2547

  Talk to Dr. Dhiravegin
การพัฒนาทางการเมืองจีน กับ รัสเซีย 2
ปุโรหิต 1
การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความ 1
เรียน อ.ลิขิต 1
ประวัติความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ 2
ระบบการเมืองแบบเปิด 2
อำนาจ 3 ฝ่าย 7
ทดสอบ 0
อ. ครับหากประเทศเรา 1
รัฐศาสตร์กระแสหลัก 12
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Next >>
 
Dr. L. Dhiravegin's profile l Articles l Contact Dr. L. Dhiravegin
© 2005 Prof.Dr. Likhit Dhiravegin. All rights reserved.